PROJEKTY

#marzec 2022

Partnerska Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji rozpoczęła nowy projekt.

Zachęcamy do śledzenia efektów! Link do projektu.

Zespół EVACO

 


„Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”

Miło nam poinformować o zakończonym projekcie „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za wsparcie Partnerom z Wielkiej Brytanii: UK SPOT, UKButterflies oraz Butterflies Recruitment Ltd. W szczególności ekspertkom zaangażowanym w projekt: Pani Aleksandrze Marcinkowskiej, Pani Iwonie Serafin oraz Pani Dominice Marcinkowskiej. To już kolejne wspólne przedsięwzięcia zakończone sukcesem!

Oddajemy dziś na Państwa ręce wypracowany model, mając nadzieję, że spotka się z Państwa uznaniem.

Zapraszamy do korzystania!

Zespół EVACO

 

Dear Sir and Madam,

We are pleased to announce that we  completed the project “Transnational Partnership  HORECA – lifelong learning”.  At this point, we would like to thank to our  Partners form UNITED KINGDOM for supporting us during the project: UK  SPOT LTD , UK- BUTTERFLIES LTD  and Butterflies Recruitment Ltd.

In particular, WE WOULD LIKE TO THANK TO  experts involved in the project: Mrs. Aleksandra Marcinkowska, Mrs. Iwona Serafin, Miss Dominika Marcinkowska.

 

This is another successfully implemented project!

Today, we are giving you the model, hoping that it will meet  your appreciation.

 

Kind regards,

EVACO Team

 

Kwalifikacja rynkowe w branży HoReCa 1 (plik PDF)

Nowoczesne, elastyczne ścieżki uczenia się w branży HoReCa 2 (plik PDF)

Edukcja HoReCa dla zrównoważonego rozwoju 3 (plik PDF)

Załącznik – przykłady kierunków kształcenia w zawodzie manager hotelu/gastronomii na uczelniach wyższych (plik PDF)

Rekomendacje wdrożeniowe. Partnerstwo ponadnarodowe HoReCa – uczenie się przez całe życie (plik PDF)

Formularz opisu kwalifikacji rynkowej (plik PDF)


REKRUTACJA NA SZKOLENIA
osób niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania
Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA

EVACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerami projektu „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie” ogłasza nabór do udział w szkoleniu – WDRAŻANIE Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA.Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.Celem projektu jest zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracjących w branży HORECA poprzez wdrożenie i wypracowanie nowatorskiego Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi oraz czerpaniu wiedzy z doświadczeń brytyjskich.

Grupę docelową stanowią członkowie sieci współpracy, tj. pracownicy Partnerów Polski oraz Wielkiej Brytanii, a także osoby/ podmioty niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania, tj. trenerzy, doradcy biznesowi, coach, którzy stosować będą w praktyce wypracowany w ramach sieci współpracy ponadnarodowej Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA.

Kryteria rekrutacji:

    Do udziału w szkoleniach zakwalifikowane będę osoby, które:

  • 1. są niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA (trener, doradca biznesowy, coach).
  • 2. posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie wsparcia – wdrożenie Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA
  • 3. posiadają min. 2 lata doświadczenia w obszarze HORECA.

 

Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy spełniać wszystkie w wyżej wymienionych kryteriów (warunek konieczny) oraz złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z CV potwierdzającym doświadczenie w obszarze HORECA.

Termin szkolenia – październik 2017 ( 3 zjazdy po 16h).

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie wszystkim wymogów oraz kolejność zgłoszeń. O wynikach procesu rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w biurze projektu – w siedzibie EVACO sp. z o.o., ul. Kapelanka 13/13a, 30-347 Kraków do dnia 13.10.2017 r.

Wszelkich informacji odnośnie szkoleń, jak i rekrutacji udziela p. Magdalena Stusińska Krywalska – tel. 501 059 753.

Do pobrania:

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

 


E-MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GRUPY NR 4

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez dwa podmioty:

  • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Evaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Cel projektu: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej poprzez opracowanie 100 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dotyczących 10 obszarów tematycznych dla grupy nr 4 w okresie od 01.06.2017 do 31.03.2018 w tym: 5 z matematyki, 5 z informatyki, 5 z geografii, 5 z fizyki, chemii, 5 z biologii, 5 z przyrody, 45 z języka polskiego, 10 z historii i 10 z wiedzy o społeczeństwie w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Czas realizacji: 01.06.2017- 31.03.2018
Wartość projektu: 399 968,75 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 337 093,66 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

 


PARTNERSTWO PONADNARODOWE HORECA – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Lider projektu: EVACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Partnerzy:

  • UK SPOT
  • Butterflies Recruitment Limited
  • UK Butterflies LTD

 

Cel projektu:
Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracujących w branży HORECA (tj. branży hotelarsko-gastronomicznej) poprzez wypracowane i wdrożenie nowatorskiego Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi oraz czerpaniu z wiedzy i doświadczeń brytyjskich.

Grupa docelową stanowią członkowie sieci współpracy tj. pracownicy partnerów z Polski oraz Wielkiej Brytanii, a także osoby/podmioty niezbędne do wdrożenia nowego rozwiązania tj. trenerzy, doradcy biznesowi, coach, którzy stosować będą w praktyce wypracowany w ramach sieci współpracy ponadnarodowej Model Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA.

Czas realizacji: 02.01.2017- 31.12.2017
Wartość projektu: 378 612,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 363 892,50 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

 


SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EVACO: to projekt z zakresu odpowiedzialnego biznesu, łączący w sobie aspekty ekologiczne, etyczne i społeczne funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cel główny projektu: wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu, promowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zakres tematyczny projektu: W ramach realizacji projektu PARP CSR przystąpiliśmy do audytu wstępnego, a następnie certyfikującego, w celu potwierdzenia naszych działań pro-środowiskowych uzyskaniem certyfikatu „Zielone Biuro”. Kryteria certyfikatu obejmują m.in. zarządzanie zasobami, edukację ekologiczną oraz monitorowanie emisji CO2. Tworzymy portal, którego zadaniem jest promowanie i rozpowszechnianie, a także możliwość wymiany informacji i doświadczeń w obszarze prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Konstruujemy licznik CO2, który służy podnoszeniu świadomości pro-ekologicznej oraz ułatwia „zielone” zarządzanie przedsiębiorstwem.

Obszar realizacji projektu: cała Polska.

Lider projektu: EVACO Sp.z.o.o.

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czas realizacji: 01.06.2014 do 28.02.2015

Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


DROGA UCZNIA DO SUKCESU: to nowatorski projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego.

Cel główny projektu: poprawa jakości kształcenia uczniów nauczania początkowego z terenów wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez wdrożenie nowatorskiego programu nauczania.

Zakres tematyczny projektu: wybrane w ramach projektu 5 szkół podstawowych z terenów wiejskich będą miały możliwość realizacji programu nauczania przygotowanego dla nauczycieli nauczania początkowego. Program pozwoli nauczycielowi nie tylko ukierunkować uczniów na sukces, ale przede wszystkim rozwijać ich indywidualne pasje poprzez wprowadzenie innowacyjnych i multimedialnych metod nauczania.

Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie- powiaty: legnicki, jaworski, lwówecki, wałbrzyski, złotoryjski

Lider projektu: EVACO Sp.z.o.o.

Instytucja Pośrednicząca:  Ośrodek Rozwoju Edukacji

Czas realizacji: od 01 kwietnia 2014 do 31 lipca 2015

Kontakt: duds@evaco.pl, www.duds.evaco.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Droga Ucznia do Sukcesu


TRENING SMAKÓW: to cykl bezpłatnych szkoleń zawodowych – gastronomicznych skierowanych do zawodowych kucharzy z województwa śląskiego.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kucharskich 150 kucharzy reprezentujących 100 mikro firm z branży hotelarsko-gastronomicznej.

Zakres tematyczny szkolenia: uczestnicy pod okiem Mistrzów Kucharskich będą doskonalić umiejętności samodzielnego przyrządzania różnych potraw oraz ich odpowiedniego serwowania. Uczestnicy zwiększą swoją wiedzę i umiejętności dotyczące food cost, organizacji pracy i planowania dnia w kuchni oraz zarządzania zespołem kucharskim.

Oferta szkoleniowa: 72 godziny praktycznych warsztatów i 16 godzin warsztatów teoretycznych.

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie

Lider projektu: EVACO Sp.z.o.o.

Instytucja Pośrednicząca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czas realizacji: od 1 październik 2013 do 31 marzec 2014

Kontakt: treningsmakow@evaco.pl, www.treningsmakow-slask.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trening Smaków Śląsk


SUKCES MENEDŻEREK PODKARPACIA:  to cykl bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania dla kobiet z województwa podkarpackiego z mikro i małych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.  Projekt ma charakter ponadnarodowy, w ramach którego wypracowany zostanie z Partnerem z Wielkiej Brytanii model kompetencji kadry kierowniczej.

Cel główny projektu: zwiększenie szans rozwoju zawodowego kobiet pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach z sektora turystycznego.

Zakres tematyczny projektu: szkolenia z zakresu zarządzania obejmujące takie obszary doskonalenia jak: kompetencje menadżerskie, kompetencje interpersonalne, nowoczesne narzędzia informatyczne.

Oferta szkoleniowa: 96 godzin szkoleń i 16 godzin indywidualnego doradztwa dla firmy.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie – Polska, Bradford-Londyn – Wielka Brytania

Lider projektu: EVACO Sp.z.o.o.

Partner projektu: UK SPOT z Bradford

Instytucja Pośrednicząca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Czas realizacji: od 01 czerwca .2014 do 30 kwietnia 2015

Kontakt: kobietasukcesu@evaco.pl, www.kobietasukcesu.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SUKCES MENEDŻEREK PODKARPACIA


ZIELONA FIRMA:

to cykl bezpłatnych szkoleń oraz doradztwo z zakresu ekologii, zrównoważonego środowiska, rozwiązań ekologicznych w zarządzaniu firmą, społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży HORECA.

Zakres tematyczny szkoleń: dowiesz się w jaki sposób z korzyścią dla firmy wspierać jej rozwój w trosce o środowisko. Jak osiągać wyższe zyski wspierając rozwiązania proekologiczne. Jak w zgodzie z etyką biznesu rozwijać i promować rozwiązania ekologiczne. Jak budować ekologiczną markę produktu i nowoczesny proekologiczny wizerunek firmy.

Oferta szkoleniowa: 96 godzin szkoleniowych oraz 16 godzin indywidualnego doradztwa dla firmy.

Obszar realizacji projektu: 5 województw południowej Polski – małopolskie, śląskie, podkarpackie, opolskie, dolnośląskie

Lider projektu: EVACO sp. z.o.o.
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czas realizacji projektu: od 01 lipca 2013 do 30 czerwca.2015

Kontakt: biuro@zielonafirma.eu, www.zielonafirma.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zielona Firma


ZIELONA FIRMA: to cykl bezpłatnych szkoleń oraz doradztwo z zakresu ekologii, zrównoważonego środowiska, rozwiązań ekologicznych w zarządzaniu firmą, społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do mikro, małych przedsiębiorstw z sektora turystyki z województwa podkarpackiego.

Cel główny projektu: podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych u mikro i małych przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny projektu: dowiesz się w jaki sposób z korzyścią dla firmy wspierać jej rozwój w trosce o środowisko. Jak osiągać wyższe zyski wspierając rozwiązania proekologiczne. Jak realizować dobre eventy turystyczne z wykorzystaniem potencjału kulturowego i środowiskowego. Jak planować i zarządzać projektami turystycznymi. Jak promować swoją ofertę. Jak budować zielone wydarzenia. W jaki sposób budować efektywną współpracę w zespole. Jak wykorzystywać, rozwijać i promować rozwiązania ekologiczne  w firmie. Jak budować ekologiczną markę produktu i nowoczesny proekologiczny wizerunek firmy.

Oferta szkoleniowa: 80 godzin szkoleniowych oraz 16 godzin doradztwa indywidualnego dla firmy

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Lider projektu: EVACO Sp.z.o.o.

Instytucja Pośrednicząca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Czas realizacji: od 01 marca.2014 do 30 kwietnia 2015

Kontakt: zielonepodkarpacie@evaco.pl, www.zielonepodkarpacie.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zielona firma

1 Trackback