AKTUALNIE

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EVACO- PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

swissSPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EVACO

To projekt realizowany od czerwca 2014 roku do lutego 2015 roku w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki projektowi realizowanemu w ramach dotacji unijnych rodzinna firma EVACO* działająca na terenie południowo- wschodniej Polski od ponad 25 lat przygotowała i opracowała Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektem realizowanego projektu jest nie tylko podniesienie standardów spółki w zakresie ochrony środowiska, ale również integracja przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie poprzez portal, który stanowi dla nich miejsce wymiany doświadczeń oraz bazę wiedzy
w obszarze ekologii i szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu.

EVACO ODPOWIEDZIALNYM PRACODAWCĄ

Dzięki działaniom realizowanym we współpracy z doradcą CSR opracowana strategia społecznej odpowiedzialności przedstawia priorytety spółki w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Bizensu. EVACO dbając o spójną strategię zrównoważonego rozwoju oparło swoją działalność na trzech podstawowych filarach: środowisko naturalne, relacje z klientem oraz zaangażowanie społeczne. Stworzony dokument ramowy opisuje kluczowe obszary rozwoju firmy wyznaczając jednocześnie kierunki strategiczne. Tak opracowana i przygotowana strategia odzwierciedla zaangażowanie firmy poprzez określenie celów operacyjnych w obszarach: środowiska naturalnego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej spółki oraz zaangażowania społecznego firmy. Dokument prezentuje misję firmy oraz wartości, którymi firma kieruje się w codziennym działaniu.

EVACO W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE

Efektem realizowanego projektu jest eliminacja ubocznych skutków oddziaływania EVACO
na środowisko naturalne. Priorytetem Firmy jest dbałość o ochronę środowiska, a spełnienie wytycznych niezbędnych do otrzymania Certyfikatu „Zielone Biuro” jest potwierdzeniem tych standardów.

Wiedząc jak ważne są kwestie poprawy jakości powietrza spółka stworzyła kalkulator emisja dwutlenku węgla. To aplikacja, dostępna dla użytkowników portalu zielonafirma.org.pl. Przygotowane narzędzie uwrażliwia odbiorców w jaki sposób wpływają na środowisko naturalne poprzez swoją bieżącą działalność. Aplikacja nie tylko informuje o zużyciu dwutlenku węgla przez daną firmę, ale pokazuje, w jaki sposób emisję tą ograniczyć.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE EVACO

EVACO wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z branży HORECA uruchomiła portal zielonafirma.org.pl. Głównym założeniem portalu i jego misją jest potrzeba integracji przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie. Portal udostępnienia czytelnikom bazę wiedzy
z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. To miejsce wyróżniające organizacje podejmujące wyzwania w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Portal stawia na wymianę dobrych praktyk i tworzenie przestrzeni dla organizacji odpowiedzialnych społecznie rozwijających swój potencjał w oparciu o środowisko naturalne.
Zielonafirma.org.pl jest platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy użytkownikami.

Dzięki współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, platforma jest utrzymana na wysokim poziomie merytorycznym.

Zapraszamy do współpracy!